Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στη Περιφέρεια Πελοποννήσου

 

Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στη Περιφέρεια Πελοποννήσου
Η επιχείρηση ΜΠΟΥΡΛΟΚΑΣ ΓΕΩ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ που εδρεύει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου εντάχθηκε στη δράση «Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στη Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Ο συνολικός προϋπολογισμός στήριξης είναι 29.776,64 €.

Το παρόν μέτρο θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μέτρων που θα διαβιβαστούν στην ΕΕ , στο πλαίσιο καθεστώτων που εγκρίθηκαν βάσει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία λόγω των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 40.000.000 ΕΥΡΩ. Η Δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Thumnail

Mystras

Mystras is situated on the slopes of Taygetos Mountain. The archaeological site stands above the modern village of Mystras and the city of Sparta.
more information
Thumnail

Churches in Mystras

The churches of Mystras are truly the jewels of this abandoned town. All of them are found at the main town, except from the church of Agia Sofia which lies in the lower town.
more information
Thumnail

Mystras Fair

Every year, the great fair of Mystras is held from August 27 till September 2, where merchants and vendors gather from all around Greece to sell their commodities.
more information
Load more...
Visit our Greek traditional stone Hotel In Mystas
Visit our Greek traditional stone Hotel In Mystas
more information
Meet the varieties and the quality of our family greek olive oil
Meet the varieties and the quality of our family greek olive oil
more information
Mystras Lakonia 23100, Greece
Get a Reseravation

Make your reservation now and enjoy the unique traditional dishes of our restaurant.

Address: Mystas Lakonia 23100, Peloponnese, Greeece
Telephone:+302731082666
e-mail:info@mystrasrestaurant.com

Contact Form